I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy o następującym:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w serwisie MoMidostępnym na stroniewww.momi.ploraz www.momi.storejest TelForceOne S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232137, NIP: 898-19-67-851, REGON: 932674375.

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia w celu:
a) realizacji złożonych przez Panią/Pana Zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) świadczenia usługi Konta Klienta, jeśli zostało założone, tj. utrzymania Konta Klienta i zapewnienia jego funkcjonalności określonych w Regulaminie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) świadczenia usługi Newslettera, jeśli dokonano jego subskrypcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Sprzedawcę, w szczególności w związku z realizacją Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) obsługi korespondencji mailowej przesłanej za pomocą formularza kontaktowego bądź w inny sposób, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) wykorzystania plików Cookies, określonych w Polityce Cookies do celów niezbędnych do funkcjonowania naszej strony internetowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) wykorzystania plików Cookies w innych celach określonych w Polityce Cookies, o ile wyraził Pan/Pani na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
h) badań jakości obsługi oraz celów analitycznych i statystycznych stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit f RODO);
i) realizacji innego niż wyżej wymieniony prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w Sklepie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, tj.:
a) przez okres realizacji i rozliczenia Zamówienia;
b) przez okres świadczenia usługi Konta Klienta, tj. do czasu rezygnacji z usługi przez Klienta;
c) przez okres świadczenia usługi Newslettera, tj. do czasu rezygnacji z usługi przez Klienta;
d) przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Sprzedawcę określone obowiązki, m.in. obowiązek przechowywania dokumentów rozliczeniowych związanych z Zamówieniem;
e) przez okres niezbędny do zapewnienia obsługi korespondencji mailowej, w szczególności zamknięcia tematu korespondencji, jeżeli Klient kierował do Sprzedawcy taką korespondencję;
f) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie - przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody jest możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy lub osób trzecich, m.in. przez okres przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym z realizowanym Zamówieniem.

Po upływie okresów określonych w lit. a-e Pana/Pani dane mogą być przechowywane przez okres określony w ust. f, tj. przez okres przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym z realizowanym Zamówieniem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli takową zgodę wyrażono), dostępu do danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.
W przypadku wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail office@momi.pl Rozpatrzymy Pana/Pani prośbę bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 dni. W wyjątkowych okolicznościach, zwłaszcza ze względu na złożoność Pana/Pani wniosku, mamy prawo przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące, o czym Pana/Panią poinformujemy.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych przez Administratora jest sprzeczne z Rozporządzeniem. Skargę wobec przetwarzania przez nas danych osobowych można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane odbiorców danych osobowych

Administrator przekazuje dane osobowe Klienta wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi związane z realizacją celów przetwarzania określonych powyżej, m.in. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej TelForceOne oraz osobom wykonującym zadania związane z procesami handlowo-marketingowymi, realizacją zamówień, obsługą księgową, fakturowaniem i rozliczaniem umów, podmiotom świadczącym usługi prawne i dochodzenia należności, operatorom pocztowym, kurierom, bankom przy realizacji płatności oraz organom uprawnionym do pozyskania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum, niezbędnego do realizacji celów przetwarzania. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Obowiązek i konsekwencje niepodania danych

W przypadku podania danych w oparciu o zgodę, dane przekazywane są przez Klienta dobrowolnie, jednak brak ich podania może spowodować niemożność skorzystania z wybranych opcji Sklepu. W pozostałych przypadkach zebranie danych jest niezbędne do realizacji Zamówienia, założenia Konta Klienta, subskrypcji Newslettera oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy lub osób trzecich. Brak ich podania mógłby spowodować niemożność realizacji zamówienia, założenia Konta Klienta bądź prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub osób trzecich.
Profilowanie i automatyzacja
Podane przez Panią/Pana w ramach realizacji Zamówienia lub usług nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
W sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, mogą być przez nas przetwarzane jedynie dane z plików cookies, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Oznacza to, że informacje, które np. pokazujemy Pani/Panu na naszej stronie i w wyświetlanych reklamach, mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystała Pani/Pan ze strony www.momi.pl. Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować treść naszych usług świadczonych drogą elektroniczną do Pana/Pani preferencji, potrzeb i zainteresowań.


II. POLITYKA COOKIES
Definicje
1. Administrator – oznacza TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232137, NIP: 898-19-67-851, REGON: 932674375.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
2a. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
2b. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.momi.pl.
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Dane zbierane automatycznie
Serwis działający w domeniewww.momi.pl, www.momi.storewykorzystuje następujące narzędzia:
Google Analytics – służy do monitorowania i analizy ruchu na witrynie www. Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane będą takie dane jak: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Strona korzysta także z raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.
Google AdWords – służy do prowadzenia kampanii online w sieci wyszukiwania oraz w sieci reklamowej, wykorzystujące mechanizmy targetowania i remarketingu komunikatów reklamowych. Użytkownik serwisu ma możliwość zrezygnowania z usługi Google AdWords dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Dane pochodzące z Google oparte na zainteresowaniach lub danych odbiorców zewnętrznych (np. wiek, płeć i zainteresowania) służą lepszemu dopasowaniu komunikatów reklamowych.
MailChimp – platforma online służąca do wysyłania profesjonalnych kampanii e-mail marketingowych w postaci, np. newslettera.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Konfiguracja serwisu, dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2.Rozpoznawanie urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
3. Zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
4. Uwierzytelnienie użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika w serwisie.
5. Poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
6. Optymalizacja i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
7. Analiz i badań oraz audytu oglądalności.
8. Monitorowania ruchu na witrynie Administratora, jej poszczególnych podstronach.
9. Generowanie statystyk i raportów oraz mierzenie skuteczności reklamy, a także zbieranie informacji o Pana/Pani zachowaniu na stronach internetowych Administratora i na innych stronach internetowych;
9. Wyświetlanie dostosowanych ofert i dopasowanych reklam w ramach sieci reklamowych i społecznościowych na stronach innych niż strony Administratora.
10. Umożliwianie połączenia się z mediami społecznościowymi takimi jak Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube, w tym wyświetlania dostosowanych ofert i celowanych reklam w tych sieciach społecznościowych i innych witrynach internetowych niż strona internetowa Administratora.


Środki techniczne i Państwa obowiązki
Serwis dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochroni je przed działaniem osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.


Product added to wishlist
Product added to compare.

Notre site Web utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous consentez à leur enregistrement ou stockage. J'accepte la politique de confidentialité et l'utilisation de cookies.